สอบ TOEFL iBT

สอบ TOEFL iBT 2024 เตรียมตัวอย่างไรให้ได้คะแนนดี

สำหรับใครที่เตรียมตัวจะไปสอบ TOEFL โดยเฉพาะ TOEFL iBT แน่นอนว่าหลายๆ คนต่างก็มองหาแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อให้ได้คะแนนดีที่สุด ในบทความนี้ เราจะโฟกัสไปที่ TOEFL iBT รูปแบบของข้อสอบเป็นอย่างไร เตรียมตัวอย่างไรให้ได้คะแนนดีตามที่คุณคาดหวัง

TOEFL iBT คืออะไร รูปแบบข้อสอบเป็นอย่างไร

TOEFL iBT ย่อมาจาก Internet-Based Test เป็นการสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะวัดทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งผลคะแนน TOEFL iBT เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็สามารถนำผลคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยหรือใช้ยื่นขอทุนได้ทั่วโลก ทำให้หลาย ๆ คน นิยมไปสอบ TOEFL ประเภทนี้ 

TOEFL iBT สอบอะไรบ้าง?

สำหรับการสอบ TOEFL iBT จะวัดทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และ การเขียน ซึ่งแต่ละพาร์ทสอบอะไรบ้าง มาดูกัน

1. Reading 

การสอบ TOEFL iBT พาร์ท Reading เป็นการอ่านบทความเชิงวิชาการ ทั้งหมด 2 Passages เนื้อหาประมาณ 700 คำต่อเรื่อง แต่ละ Passages จะมีคำถาม 10 ข้อ เนื้อหาจะมาจาก บทนำของตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ไม่ต้องกังวลแม้ไม่คุ้นเคยกับหัวข้อ บทความจะมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตอบคำถาม พาร์ทนี้ใช้เวลาทั้งหมด 35 นาที 

2. Listening

การสอบ TOEFL iBT พาร์ท Listening ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถในการฟังของคุณ ซึ่งจะมีทั้งบทบรรยาย และ บทสนทนา โดยในพาร์ทนี้จะมีทั้งหมด 28 ข้อ แบ่งออกเป็น

 • บทบรรยาย 3 บท บทละ 3-5 นาที บางบทมีการอภิปรายในชั้นเรียน บทละ 6 ข้อ
 • บทสนทนา 2 บท บทละ 3 นาที บทละ 5 ข้อ

สำหรับการสอบ Listening ใช้เวลาทั้งหมด 36 นาที

ตัวอย่างสอบ TOEFL iBT Speaking Part
ตัวอย่างสอบ TOEFL iBT Speaking Part

3. Speaking

การสอบ TOEFL iBT พาร์ท Speaking จะเป็นการวัดความสามารถของคุณในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเน้นเรื่องการออกเสียง (Pronounciation) ที่ชัดเจน รวมถึงการใช้ แกรมม่า และ คำศัพท์ที่ถูกต้อง โดยจะมีคำถามทั้งหมด 4 ข้อ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานการณ์จำลองที่อาจเกิดขึ้นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • Independent Speaking Task : ข้อนี้เป็นการใช้ความคิด ความเห็น และประสบการณ์ของคุณเองทั้งหมดในการตอบคำถาม มีเวลาเตรียมตัว 15 วินาที และมีเวลา 45 วินาที ในการตอบคำถาม
 • Integrated Speaking Tasks : เป็นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟังและพูด, หรือ การฟัง อ่าน และพูด ควบคู่กัน มีคำถามทั้งหมด 3 ข้อ โดย 2 ข้อแรกจะเป็นการอ่าน Passage ควบคู่ไปกับการ ฟังบทบรรยาย และ บทสนทนา โดยคุณจะมีเวลาเตรียมตัว 30 วินาที ก่อนการตอบคำถามแต่ละข้อ และมีเวลา 60 วินาที ในการตอบคำถาม ส่วนข้อสุดท้าย จะเป็นการฟังบทบรรยาย โดยคุณจะมีเวลาเตรียมตัว 20 วินาที และมีเวลา 60 วินาที ในการตอบคำถาม

สำหรับการสอบ Speaking ใช้เวลาทั้งหมด 16 นาที 

4. Writing

การสอบ TOEFL iBT Part Writing จะเป็นการวัดความสามารถของคุณในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมถึงการนำเสนอความคิดเห็นของคุณอย่างเป็นเหตุเป็นผล แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

 • Integrated Writing Task (19-20 นาที) : เป็นการอ่าน Passage แล้วหา Main Idea ของ Passage นั้นให้เจอ ต่อด้วยการฟังบรรยายสั้น ๆ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาสรุปเนื้อหาจากที่ได้อ่านและฟังมา
 • Writing for an Academic Discussion Task (10 นาที) : เป็นการเขียนเพื่อการอภิปรายทางวิชาการ ด้วยการตอบคำถามที่เน้นตอบตามความคิดเห็นของเราเอง พร้อมเหตุผลว่า ทำไมเราถึงคิดแบบนั้น

สำหรับการสอบ Writing ใช้เวลาทั้งหมด 29 นาที 

ซึ่งรวมทั้ง 4 Part จะใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชั่วโมง

TOEFL iBT คะแนนเต็มเท่าไหร่

สำหรับการสอบ TOEFL iBT คะแนนแต่ละพาร์ทจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 30 คะแนน เมื่อนำรวมทั้ง 4 ทักษะ คะแนนเต็มคือ 120 คะแนน 

ค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL iBT เท่าไหร่

สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL iBT ในประเทศไทย อยู่ที่คนละ $215 คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 7,895 บาทโดยประมาณ

เตรียมตัวสอบ TOEFL iBT

เตรียมตัวสอบ TOEFL iBT อย่างไรให้ได้คะแนนดี

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับข้อสอบ TOEFL iBT ทั้ง 4 ทักษะกันไปแล้ว สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ เราขอแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT อย่างไรให้ได้คะแนนดี ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะกันไปเลย

1.การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT ด้านการฟัง

การฝึกฟังภาษาอังกฤษเป็นประจำ จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับสำเนียงและการออกเสียงของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สำหรับช่องทางการฝึกก็มีมากมายหลายช่องทาง ทั้งจากรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง หรือ พอดแคสต์ 

2. การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT ด้านการพูด

เมื่อเราฝึกทักษะด้านการฟังแล้ว ต่อด้วยการฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำ จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ กับครูผู้สอน หรือแม้แต่กับ Native Speaker 

3. การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT ด้านการอ่าน

การอ่านบทความภาษาอังกฤษเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น บทความบนเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการอ่านและการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 

4. การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT ด้านการเขียน

ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษในหลาย ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บทความ บล็อก การเขียนจดหมาย เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนและการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

ทั้งหมดนี้คือการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT ให้ได้คะแนนดี ๆ อย่างที่คุณตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม คุณควรเริ่มเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ วางแผนการเตรียมตัว ฝึกในการทำทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบ อย่าเครียดจนเกินไป และมั่นใจในตัวเอง แล้วคุณก็จะสามารถสอบ TOEFL iBT ได้คะแนนดีอย่างแน่นอน และถ้าใครอยากเพิ่มเทคนิคการสอบ TOEFL ต้องห้ามพลาดงานนี้ TOEFL Weekend Workshop Round 2

ติว TOEIC ที่ XCHANGE English

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEFL ฝึกพูดพาร์ท Speaking กับ Native Speaker ฝึกเขียนพาร์ท Writing อัปเดตล่าสุด วันเดียวเท่านั้น!!! อาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 67 ที่ XCHANGE English ชั้น 10 ตึก SIAMSCAPE

สำหรับรายละเอียด Workshop มีดังนี้

 • 10:00 – 12:00 น. TOEFL Speaking Workshop
 • 13:00 – 15:00 น. TOEFL Writing Workshop

นักเรียน XCHANGE สมัครคอร์ส TOEFL เพียง 879.- (จากปกติ 1,759.-) หรือเลือกสมัครเฉพาะบางพาร์ท 

 • TOEFL Writing Workshop 399.- (จากปกติ 799.-)
 • TOEFL Speaking Workshop 599.-  (จากปกติ 1,199.-)

บุคคลทั่วไป สมัครคอร์ส TOEFL เพียง 1,099.-  (จากปกติ 2,199.-) หรือเลือกสมัครเฉพาะบางพาร์ท

 • TOEFL Writing Workshop 499.- (จากปกติ 999.-)
 • TOEFL Speaking Workshop 749.- (จากปกติ 1,499.-)

>>> สนใจลงทะเบียนด่วน!! รับจำนวนจำกัด คลิกลงทะเบียน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ TOEFL ด้วยคอร์สออนไลน์แบบเข้มข้นที่ XCHANGE English สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคอร์สติวสอบโทเฟล แบบครบ จบ พร้อมสอบ โดยทีมกูรู TOEFL ตัวจริง ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL จาก ETS ปูพื้นฐานทุกทักษะ พร้อมรับรองผล! สามารถทดลองเรียนได้ทั้งทางออนไลน์ที่ SELF U Shop หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line @xhange เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม หรือ คลิกที่นี่

CONTACT US!