Training

จุดเปลี่ยนการอบรมสำหรับองค์กรและสถาบันการศึกษา XChange สำหรับองค์กรของท่าน

  • หลักสูตรครอบคลุมทุกความต้องการ
  • มี Application ช่วยในการเรียนรู้
  • Customer Care ที่ประเมินผลผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล

หลักสูตรสำหรับองค์กรของท่าน

  • หลักสูตร TOEIC เพื่อพัฒนาบุคลากร
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • เพื่อการสื่อสาร (Business Communication)
  • เพื่อการเขียน (Business Writing)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันหลัก
  • สูตรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
  • หลักสูตรการพูดและการออกเสียง English Camp
previous arrow
next arrow
Slider