TOEFL XCHANGE

ติวสอบโทเฟลออนไลน์แบบเข้มข้น! กับทีมกูรู TOEFL ตัวจริง ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL จาก ETS ปูพื้นฐานทุกทักษะ กล้ารับรองผล!

ทำไมต้องติวสอบ TOEFL กับ
XCHANGE ENGLISH

วัดระดับผู้เรียน

เพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด พร้อมเลือกระดับของเนื้อหาเองได้

ครบ-จบ-พร้อมสอบ

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยกูรูด้านการสอนภาษาอังกฤษตัวจริง

อัพคะแนนจริง

ผ่าน TOEFL Hacked และเทคนิคอื่น ๆ แก้ทุกปัญหาการสอบของคนไทยโดยเฉพาะ

TOEFL คืออะไร ?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) หรือโทเฟล คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับสากล ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดในโลก โดยการทดสอบจะแยกออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)

ซึ่งเป็นการสอบสำหรับผู้ที่มีแผนเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าสมัคร สำหรับการรับเข้าเรียนและการให้ทุนการศึกษา 

เรียน TOELF ต้อง XCHANGE

รู้จักกับ TOEFL

ทำไมคนส่วนใหญ่จึงเลือกสอบ TOEFL?

เนื่องจาก TOEFL เป็นข้อสอบที่ออกแบบโดย ETS (Education Testing Service) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล การสอบ TOEFL เพียง 1 ครั้ง จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและครอบคลุมมากกว่าการสอบชนิดอื่นๆ เช่น

 • เปิดประตูโอกาสทั่วโลก ผลคะแนนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษากว่า 9,000 แห่งใน 130 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ
 • คะแนนสอบ TOEFL สามารถใช้ยื่นแทนผลคะแนน IELTS, CU-TEP และ TU-GET ในการสอบเข้าคณะแพทย์, มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบโควต้า
 • ช่วยยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • บ่งชี้ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง หรือระดับการใช้งานกับเจ้าของภาษา
 • ผลสอบมีอายุ 2 ปี สามารถเก็บไว้ยื่นคะแนนได้หลายครั้ง

ในปัจจุบัน มีการสอบ TOEFL ให้เลือก 2 แบบ
ได้แก่ TOEFL iBT และ TOEFL ITP

โดยผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ตามจุดประสงค์ของการยื่นคะแนน หรือทักษะที่ต้องการทดสอบ

รูปแบบข้อสอบ TOEFL ในปัจจุบัน

ในรูปแบบของการสอบโทเฟลนั้นประกอบด้วยการสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการสอบผ่านกระดาษ โดยที่พาร์ทข้อสอบจะมีข้อแตกต่างกันออกไปตามประเภทของการสอบ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. TOEFL iBT (Internet-based Test)

เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เน้นทดสอบเนื้อหาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยทดสอบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง-อ่าน-พูด-เขียน) ข้อสอบมีทั้งส่วนที่เป็นอัตนัยและปรนัย คะแนนเต็ม 120 คะแนน

TOEFL iBT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

 • สมัครเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นเต้น และมหาวิทยาลัยในไทยบางหลักสูตร
 • ประกอบการทำ Visa บางประเภท
 • ใช้เป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียน-จบการศึกษาในมหาวิทยาลัย (บางหลักสูตร)
 • ขอใบประกอบวิชาชีพ (บางวิชาชีพ)
 • วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 • ขอทุนการศึกษา

2. TOEFL ITP (Institutional Testing Program)

เป็นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแบบปรนัย ผ่านกระดาษคำตอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยจะทดสอบ 3 ทักษะ (ฟัง-ไวยากรณ์-อ่าน) คะแนนเต็ม 677 คะแนน

TOEFL ITP ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

 • สมัครเรียนมหาวิทยาลัยระดับป.ตรีบางสาขา และหลักสูตรนานาชาติ เช่น MUIC
 • สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในไทยระดับป.โท-เอก (บางสาขา)
 • สอบตรงคณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยชั้นนำ)
 • ใช้วัดผลก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • ยื่นขอทุนในระดับอุดมศึกษา

TOEFL iBT และ ITP ต่างกันอย่างไร ?

เปรียบเทียบ
ข้อแตกต่าง

 • รูปแบบข้อสอบ
 • การวัดทักษะ
 • เนื้อหา
 • ข้อสอบจำนวน
 • คะแนนเต็ม
 • เวลา
 • การสมัครสอบ
 • ค่าสมัคร

รูปแบบการสอบ
TOEFL iBT

 • สอบบนคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • 4 ทักษะ (ฟัง-อ่าน-พูด-เขียน)
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/ในมหาวิทยาลัย
 • 64-85 ข้อ
 • 120 คะแนน (30 คะแนน/ทักษะ)
 • 3 ½ ชั่วโมง
 • ผ่านเว็บไซต์ http://www.ets.org หรือศูนย์สอบ
 • 215$ (ประมาณ 6,700 บาท*)

รูปแบบการสอบ
TOEFL ITP

 • สอบผ่านกระดาษคำตอบ
 • 3 ทักษะ (ฟัง-ไวยากรณ์-อ่าน)
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 • 140 ข้อ
 • 677 คะแนน
 • 2 ชั่วโมง
 • ผ่านสถาบันที่จัดสอบหรือศูนย์สอบ
 • 1,800 บาท*

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL

1. TOEFL iBT

ข้อสอบ TOEFL iBT แบ่งออกเป็น 4 ส่วน: การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน คะแนนเต็ม 120 คะแนน ใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชม.

ทักษะ

รายละเอียด

เวลา

จำนวนข้อ

การอ่าน

ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน มักจะมาจาก academic textbook
- เรื่องอ่านยาวประมาณ 700 คำ/เรื่อง
- 2 Passages เริ่องละ 10 ข้อ

35 นาที

20 ข้อ

การฟัง

ตอบคำถามจาก การบรรยายในห้องเรียน และการฟังบทสนทนา
- 3 Lectures ความยาวประมาณ 3-5 นาที/เรื่อง
- ตอบคำถามเรื่องละ 6 ข้อ
- 2 Conversations ความยาวประมาณ 3 นาที/เรื่อง
- ตอบคำถามเรื่องละ 5 ข้อ

36 นาที

28 ข้อ

พัก 10 นาที

การพูด

พูดตอบ 4 ข้อ แต่ละข้อจะมีเวลาเตรียม 15-30 วินาที และเวลาตอบ 

1. Independent Speaking Task: พูดจากแนวคิิด ความเห็น หรือประสบการณ์ของผู้สอบเอง
2. Integrated Task 2: อ่านข้อความ + ฟังบทสนทนา สรุปและพูดตอบ
3. Integrated Task 3: อ่านข้อความ + ฟังบรรยายในห้อง สรุปและพูดตอบ
4. Integrated Task 4: ฟังบรรยาย สรุปและพูดตอบ

16 นาที

4 ข้อ

การเขียน

พิมพ์ตอบ 2 ข้อ
1. Integrated Task (19 นาที)
- อ่านบทความ + ฟังบรรยายสั้น ๆ สรุปและเขียนตอบจากสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
- ความยาว 150-225 คำ

2. Writing for an Academic Discussion (10 นาที)
- ตอบกลับคำถามจาก classroom discussion
โดยแสดงความเห็นและสนับสนุนด้วยหลักฐาน/เหตุผล
- ความยาว 100+ คำ (1 paragraph)

29 นาที

2 ข้อ

2. TOEFL ITP

ข้อสอบ TOEFL ITP แบ่งออกเป็น 3 ส่วน: การฟัง โครงสร้างภาษาและไวยากรณ์ และการอ่าน คะแนนเต็ม 677 คะแนน ใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชม.

ทักษะ

รายละเอียด

เวลา

จำนวนข้อ

การฟัง

ฟังบทสนทนาและตอบคำถาม

- Part A: Conversations: บทสนทนาสั้น ๆ (30 ข้อ)
- Part B: Extended Conversations: บทสนทนายาว 2 เรื่อง (7-8 ข้อ)
- Part C: Short Talks: บทพูดสั้น ๆ 3 เรื่อง (12-13 ข้อ)

35 นาที

50 ข้อ

โครงสร้างภาษาและไวยากรณ์

Structure: เติมคำในช่องว่าง (15 ข้อ)
Written Expression: หาจุดที่ผิด (Error Identification) (25 ข้อ)

25 นาที

40 ข้อ

การอ่าน

อ่านบทความและตอบคำถาม

- อ่าน 5 บทความ
- ตอบคำถาม 7-12 ข้อ/บทความ

55 นาที

50 ข้อ

TOEFL มีคะแนนเต็มเท่าไหร่?

1. TOEFL iBT

TOEFL iBT มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน โดยคะแนนดิบที่ได้จากแต่ละพาร์ทจะถูกนำมาแปลงค่า เป็นพาร์ทละ 30 คะแนน

Skill

Score Range

Level

Reading

0-30

Advanced (24-30)

High-Intermediate (18-23)

Low-Intermediate (4-17)

Below Low-Intermediate (0-3)

Listening

0-30

Advanced (22-30)

High-Intermediate (17-21)

Low-Intermediate (9-16)

Below Low-Intermediate (0-8)

Speaking

0-30

Advanced (25-30)

High-Intermediate (20-24)

Low-Intermediate (16-19)

Basic (10-15)

Below Basic (0-9)

Writing

0-30

Advanced (24-30)

High-Intermediate (17-23)

Low-Intermediate (13-16)

Basic (7-12)

Below Basic (0-6)

TOTAL

120

2. TOEFL ITP

Skill

Score Scale

Listening Comprehension

31-68

Structure and Written Expression

31-68

Reading Comprehension

31-67

TOTAL

310-677

สอบ TOEFL ในแต่ละรูปแบบควรได้คะแนนเท่าไหร่?

1. TOEFL iBT

คะแนน TOEFL iBT มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการจะอยู่ที่ 80 คะแนนขึ้นไป หากเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือกลุ่ม IVY LEAGUE ของสหรัฐอเมริกา เกณฑ์ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 100 คะแนน

2. TOEFL ITP

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการใช้คะแนน TOEFL ITP ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ขั้นต่ำ 400 คะแนน

 • มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นต่ำ 450 คะแนน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Section 2 และ 3 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนนต่อ section)

ขั้นต่ำ 451 คะแนน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นต่ำ 500 คะแนน

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ขั้นต่ำ 550 คะแนน

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หากสนใจใช้คะแนน TOEFL ITP ในการสมัครเรียนปริญญาโท-เอในไทย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

รวมคลิปติว TOEFL

เคล็ดไม่ลับ! รวมเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL

ทำความรู้จักข้อสอบ TOEFL iBT แบบละเอียด พร้อมทริคเด็ด ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ทำความรู้จักโครงสร้างข้อสอบ TOEFL iTP พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้อง

How To พูดอังกฤษคล่องใน 5 วัน​ เผยเคล็ดลับพัฒนาทักษะ Speaking พื้นฐานสำคัญในการสอบ TOEFL

OUR TUTORS
ทีมผู้สอนประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL และ TOEIC จาก ETS

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

สำหรับการเลือกรูปแบบการสอบ TOEFL ทาง XChange ขอแนะนำให้ตรวจสอบกับสถาบันหรือองค์กรที่ต้องการใช้ผลคะแนนเพื่อยื่นประกอบการสมัครก่อน เนื่องจากแต่ละที่อาจจะต้องการรูปแบบผลคะแนนหรือวัดผลทักษะที่แตกต่างกัน หรือหากต้องการสอบเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ก็สามารถเลือกได้ตามทักษะที่เราต้องการ (TOEFL iBT: ฟัง พูด อ่าน เขียน, TOEFL ITP: ฟัง ไวยากรณ์ อ่าน)

ในการสอบ TOEFL iBT ถือว่ายากกว่า TOEFL ITP เนื่องจากมีการวัดทักษะที่มากกว่า ในส่วนของพาร์ต Writing และ Speaking แต่ตัวเนื้อหาในข้อสอบจะเป็นเชิง Academic เช่นกัน

ขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ TOEFL BEGINS ที่เหมาะสำหรับผู้เรียน-บุคคลธรรมดา ที่สนใจสอบ TOEFL แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยจะเป็นการเตรียมพร้อมสอบในระดับพื้นฐาน ครบจบทุกทักษะ

XChange English มีทีมติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมจาก ETS (องค์กรที่ออกข้อสอบ TOEFL) ที่คิดค้นหลักสูตรเข้มข้น ทันสมัย และเทคนิคมากมายที่ช่วยแก้ปัญหาการสอบของคนไทยโดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษา ก็กล้าการันตีผลลัพธ์

เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อสงสัย

ขอแนะนำแพ็กเกจ TOEFL ADVANCED หรือ คอร์ส TOEFL ITP Intensive ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการสอบ TOEFL ITP อย่างครบถ้วน หรือหากผู้เรียนต้องการปูพื้นฐาน ตลอดจนเสริมทักษะขั้นสูงสุด ขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ TOEFL TOTAL โดยสามารถเรียน TOEFL ได้ทุกคอร์ส พร้อมจบทั้งต่อนอกและภายในประเทศ

ทุกคอร์ส TOEFL ของ XChange English เปิดสอนแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบายของผู้เรียน ที่สามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา และสามารถถามคำถามวิชาการได้โดยตรงผ่าน Line: @CoachDee เสมือนมีติวเตอร์และทีมโค้ชดูแลตลอดอายุคอร์ส

มีจำหน่ายเป็น SET หนังสือคำศัพท์ หนังสือรวมคำศัพท์ TOEFL 1001 คำ ที่รวบรวมคำศัพท์ออกสอบบ่อยที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง หรือสอบถามรายละเอียดหนังสือเล่มอื่นๆ ได้ที่ 080-480-8558 หรือ m.me/XChangeEnglish

เลือกเรียนคอร์ส TOEFL ได้ทั้งหมด 2 ช่องทางคือ

1. เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์, มือถือ, Tablet ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ผ่านระบบ SELF U 2. เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

CONTACT US!