TOEIC

TOEIC XCHANGE

ยกระดับด้านภาษาอังกฤษให้กับตัวคุณด้วยคะแนน TOEIC! ติวโทอิคแบบใหม่ ติวเร่งด่วนกับ XChange! เข้มข้น รวดเร็ว เนื้อหาอัดแน่น คอร์สตอบโจทย์ทุกระดับคะแนนที่คุณต้องการ พร้อมรับรองผล!

TOEIC คืออะไร?

ข้อสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) หรือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสาร คือการสอบวัดทักษะด้านการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ซึ่งผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง

การสอบ TOEIC จะมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ TOEIC Listening and Reading Test (ทดสอบการฟังและการอ่าน) ซึ่งบริษัทและสถาบันส่วนใหญ่ในไทยมักต้องการผลคะแนนสอบประเภทนี้ในการพิจารณาการสมัคร และ TOEIC Speaking and Writing Test (ทดสอบการพูดและการเขียน) มักใช้กับหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการติดต่องานกับต่างประเทศเป็นพิเศษ

ทำไมต้องสอบ TOEIC?

 • สามารถบ่งชี้ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนในปัจจุบัน
 • เพิ่มความสามารถด้านการสื่อสาร และความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน
 • เสริมคุณสมบัติเพื่อตำแหน่งงานใหม่ หรือการเลื่อนขั้นในองค์กร
 • ตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างมีระบบ

รูปแบบข้อสอบ TOEIC

จำนวนข้อสอบ200 ข้อ
รูปแบบการสอบข้อสอบปรนัย 3 – 4 ตัวเลือก
เวลาในการสอบ2 ชั่วโมง
คะแนน10 – 990 คะแนน

โครงสร้างข้อสอบ TOEIC

ข้อสอบ TOEIC ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การฟัง และการอ่าน โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 990 คะแนน (พาร์ทละ 495 คะแนน)

1. TOEIC Listening

จำนวนข้อเนื้อหา
Part 1: Photographs6 ข้อ• ดูรูปภาพ และฟังคำบรรยายภาพ
• คำตอบ 4 ตัวเลือก
Part 2: Question – Response25 ข้อ• ฟังบทสนทนาถาม-ตอบ
• คำตอบ 3 ตัวเลือก
Part 3: Short Conversation39 ข้อ• ฟังบทสนทนาผู้พูด 2-3 คน และตอบคำถาม
• 3 คำถาม/บท (บางบทมีรูปภาพประกอบ)
Part 4: Short Talks30 ข้อ• ฟังเสียงประกาศ/บทพูด และตอบคำถาม
• 3 คำถาม/บท
คะแนนรวม100 ข้อ495 คะแนน (เวลาสอบ 45 นาที)
ข้อควรระวัง: พาร์ท Listening จะเปิดเทปเพียงรอบเดียวเท่านั้น ไม่สามารถฟังซ้ำได้

2. TOEIC Reading

จำนวนข้อเนื้อหา
Part 5: Incomplete Sentences30 ข้อเติมประโยคให้สมบูรณ์
Part 6: Text Completion16 ข้อเติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์
Part 7: Reading Comprehansion54 ข้ออ่านจับใจความ ประกอบด้วย
• บทความแบบเดี่ยว 29 ข้อ
• บทความแบบคู่ 10 ข้อ
• บทความแบบ 3 บท 15 ข้อ
คะแนนรวม100 ข้อ495 คะแนน (เวลาสอบ 75 นาที)

เกณฑ์คะแนน TOEIC

คะแนนสอบ TOEIC สามารถสะท้อนความสามารถภาษาอังกฤษ ในการทำงานโดยถูกจัด และแบ่งระดับตามตารางด้านล่าง

คะแนนคำอธิบาย
905 – 990Internation Professional Proficiency
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์
785 – 900Working Proficiency Plus
สามารถทำงานได้ตามความต้องการ โดยใช้ภาษาที่เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพได้บ่อยครั้ง
605 – 780Limted Working Proficiency
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั่วไปแต่อาจใช้ภาษาในบริบทการทำงานได้อย่างจำกัด
405 – 600Elementary Proficiency Plus
สามารถเริ่มบทสนทนา และสื่อสารในการสนทนาแบบต่อหน้า
255 – 400Elementary Proficiency
มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างจำกัด สามารถสนทนาได้เฉพาะแบบต่อหน้า เรื่องไม่ซับซ้อน
10 – 250Basic Proficiency
สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อเอาตัวรอดได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

สอบ TOEIC เพื่อสมัครงาน

ปัจจุบันการสอบ TOEIC เป็นที่นิยมในการนำไปสมัครงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมาตรฐานของการรับคะแนน TOEIC จะอยู่ที่ 450 คะแนน ทั้งนี้ เกณฑ์คะแนนอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการในการใช้ภาษาของแต่ละหน่วยงาน

1. หน่วยงานรัฐ ที่รองรับคะแนน TOEIC

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550-800 คะแนน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550-800 คะแนน

2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่รองรับคะแนน TOEIC

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
• ปริญญาตรี คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
• ปริญญาโท คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

การประปานครหลวง (กปน.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

สถาบันการบินพลเรือน ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน

The Stock Exchange of Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน

3. บริษัทเอกชน ที่รองรับคะแนน TOEIC

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระดับคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 คะแนนและ ตำแหน่งอื่น

TOEIC 550 คะแนน
Network Engineer Engineer (Automation Engineer)
Engineer (Computer Engineer)
System Analyst SAP FI Consultant Consultant (SAP HR)
Account Executive (IT Sales)
Consultant (System Analyst)

TOEIC 600 คะแนน
Export Sales Representative

TOEIC 750 คะแนน
Corporate Planning and Strategy Officer
Procurement Officer

สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส ระดับคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 550 คะแนน

TOEIC 550 คะแนน
Reservations & Ticketing Officer
Database Administrator Supervisor
Investor Relations (Finance and Accounting)
Supervisor-Trad Airport Maintenance

สายการบิน แอร์เอเชีย ระดับคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 400 คะแนน

TOEIC 400 Aircraft Mechanic

TOEIC 450 Quality Assurance Engineer

TOEIC 550 Ground Safety Officer

บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ระดับคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
• TOEIC 700
Executive Secretary

TOEIC 750
Business Development International – Administrator

สอบ TOEIC เพื่ออัพเงินเดือน

บริษัทและองค์กรส่วนใหญ่มักจะมีค่าตอบแทนพิเศษ หรือ “ค่าภาษา” โดยมาตรฐานแล้ว ค่าตอบแทนด้านภาษาของแต่ละบริษัทจะอยู่ที่ 2,000 – 5,000 บาท โดยประมาณ หากเรามีระดับคะแนน TOEIC ตรงตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการก็จะสามารถได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทที่ถือหุ้นหลักโดย AIS ทำงานกับชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่
โดยค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท

King Power International Group บริษัทนำเข้าสินค้าปลอดภาษี อันดับต้นๆ ของประเทศ ส่วนใหญ่ต้องอาศัยทักษะทักษะการสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำงาน โดยค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาสูงสุดถึง 4,000 บาท

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมไทย มีสาขาและ โชว์รูมจำหน่ายสินค้ากว่า 40 แห่งทั่วโลก ทำให้ทำงานกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติจำนวนมาก ดังนั้นการใช้ภาษาจึงสำคัญมาก
โดยมีค่าตอบแทนทางภาษาเช่นกัน (จำนวนเงินแล้วแต่ตกลงกับทางบริษัท)

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด บริษัทผลิตยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ จัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นแน่นอนว่าต้องมีการทำงานที่ร่วมกับชาวต่างชาติและทักษะการใช้ภาษาด้วย โดยมีค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาสูงสุด 5,000 บาท

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของวงการแพทย์และ พยาบาล โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล โดยมีค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาสูงสุด 5,000 บาท

วิธีสมัครสอบ TOEIC

ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลา 8.00-16.30 น. โดยศูนย์สอบ TOEIC จะเปิดให้สอบทุกวันจันทร์-วันเสาร์ แบ่งเป็นรอบเช้าเวลา 9.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 น.

 • ศูนย์สอบกรุงเทพ (02) 260-7061, (02) 259-3990 ต่อ 101
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ 053-241-273

**ในกรณีต้องการยกเลิกการสอบ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 วัน หากไม่ดำเนินการแจ้ง จะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 500บาท

ข้อมูลที่ใช้ในการสำรองที่นั่งสอบ

 • ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ
 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วัน-เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC

โดยปัจจุบันการสอบ TOEIC มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,800 บาท ถ้าต้องการทราบคะแนนทางไปรษณีย์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 50 บาท

**ค่าใช้จ่ายในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/cpathailand.1989/

ศูนย์สอบ TOEIC อยู่ที่ไหน?

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

 • อาคาร BB Tower (ชั้นที่ 19) ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ
 • โทร 02-26067061 , 02-259-3990

วิธีเดินทาง
1. รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานี อโศก (ทางออกที่ 3)
2. รถไฟใต้ดิน MRT: ลงสถานี เพชรบุรี (ทางออกที่ 2) หรือ สถานีสุขุมวิท
3. รถประจำทาง: สาย 38, 98, 136, 185
4. เรือ: ลงท่าเรืออโศก
5. รถส่วนตัว: จอดฟรี (จำกัดเวลา)

ศูนย์สอบเชียงใหม่

 • อาคารนวรัตน์ (ชั้นที่ 3) ถนนแก้วรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนปริ้นซ์ โรแยลส์ เชียงใหม่
 • โทร 053-248-208

รวมคลิปติว TOEIC

เคล็ดไม่ลับ! รวมเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL

ทำความรู้จักข้อสอบ TOEFL iBT แบบละเอียด พร้อมทริคเด็ด ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ทำความรู้จักโครงสร้างข้อสอบ TOEFL iTP พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้อง

How To พูดอังกฤษคล่องใน 5 วัน​ เผยเคล็ดลับพัฒนาทักษะ Speaking พื้นฐานสำคัญในการสอบ TOEFL

OUR TUTORS
ทีมผู้สอนประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL และ TOEIC จาก ETS

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ TOEFL BEGINS ที่เหมาะสำหรับผู้เรียน-บุคคลธรรมดา ที่สนใจสอบ TOEFL แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยจะเป็นการเตรียมพร้อมสอบในระดับพื้นฐาน ครบจบทุกทักษะ

XChange English มีทีมติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมจาก ETS (องค์กรที่ออกข้อสอบ TOEFL) ที่คิดค้นหลักสูตรเข้มข้น ทันสมัย และเทคนิคมากมายที่ช่วยแก้ปัญหาการสอบของคนไทยโดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษา ก็กล้าการันตีผลลัพธ์

เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อสงสัย

ขอแนะนำแพ็กเกจ TOEFL ADVANCED หรือ คอร์ส TOEFL ITP Intensive ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการสอบ TOEFL ITP อย่างครบถ้วน หรือหากผู้เรียนต้องการปูพื้นฐาน ตลอดจนเสริมทักษะขั้นสูงสุด ขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ TOEFL TOTAL โดยสามารถเรียน TOEFL ได้ทุกคอร์ส พร้อมจบทั้งต่อนอกและภายในประเทศ

ทุกคอร์ส TOEFL ของ XChange English เปิดสอนแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบายของผู้เรียน ที่สามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา และสามารถถามคำถามวิชาการได้โดยตรงผ่าน Line: @CoachDee เสมือนมีติวเตอร์และทีมโค้ชดูแลตลอดอายุคอร์ส

มีจำหน่ายเป็น SET หนังสือคำศัพท์ หนังสือรวมคำศัพท์ TOEFL 1001 คำ ที่รวบรวมคำศัพท์ออกสอบบ่อยที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง หรือสอบถามรายละเอียดหนังสือเล่มอื่นๆ ได้ที่ 02-736-3626 หรือ m.me/XChangeEnglish

เลือกเรียนคอร์ส TOEFL ได้ทั้งหมด 2 ช่องทางคือ

1. เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์, มือถือ, Tablet ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ผ่านระบบ SELF U 2. เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

CONTACT US!