Blog

ทำความรู้จัก “TOEIC” การสอบวัดระดับสากล

การสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะด้านการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง

Nikkyro_

15 September 2020

ทำไมต้องสอบ TOEFL?

การทดสอบภาษาอังกฤษทีได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดในโลก วัดความสามารถทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์การศึกษาต่อ หรือทำงานในต่างประเทศ

Nikkyro_

18 November 2018

ทำไมต้องสอบ TOEIC?

การสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะด้านการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง

Nikkyro_

13 November 2018
1 2