เรียน ป.โท-ป.เอก ในไทย ต้องใช้ TOEFL ITP กี่คะแนน

เรียน ป.โท-ป.เอกในไทย ต้องใช้ TOEFL ITP กี่คะแนน?

สำหรับใครกำลังวางแผนเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก็คงหนีไม่พ้นการเตรียมคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการศึกษาระดับสูง ซึ่งในปัจจุบันก็มีการสอบหลายประเภทให้เลือก วันนี้ XChange ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ TOEFL ITP อีกหนึ่งทางเลือกของการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนไทย

ทำไมต้องสอบ TOEFL ITP?

TOEFL ITP ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ป.โท-ป.เอก ในประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

 • ค่าสอบไม่แพง (1,500-2,000 บ.) เมื่อเทียบกับการสอบชนิดอื่น เช่น IELTS (6,900 บ.)
 • ทดสอบเพียง 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน
 • ข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับกว้างขวาง
 • สามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ยื่นสมัครงานได้
 • ผลสอบมีอายุนานถึง 2 ปี

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

 • 450 คะแนนขึ้นไป: ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม
 • 425 – 449 คะแนน: ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชาและสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ TOEFL ITP ใหม่ให้ได้ 450 คะแนนก่อนเรียนจบ
 • 400 – 424 คะแนน: ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชาและสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ TOEFL ITP ใหม่ให้ได้ 450 คะแนนก่อนเรียนจบ

ปริญญาเอก

 • 525 คะแนนขึ้นไป: เรียนได้เลย ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม
 • 500 – 524 คะแนน: ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชาและสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ TOEFL ITP ใหม่ให้ได้ 525 คะแนนก่อนเรียนจบ
 • 450 – 499 คะแนน: ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชาและสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ TOEFL ITP ใหม่ให้ได้ 525 คะแนนก่อนเรียนจบ

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • 550 คะแนนขึ้นไป: เรียนได้เลย ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป
 • หากมีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูง จะรับพิจารณาคะแนน TOEFL ITP ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 • ส่งผลคะแนน TOEFL ITP เพื่อประกอบการพิจารณา (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)

คณะนิติศาสตร์

 • ส่งผลคะแนน TOEFL ITP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)

ปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป
 • หากมีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูง จะรับพิจารณาคะแนน TOEFL ITP ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป โดยได้คะแนนใน Section ที่ 2 และ 3 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
 • ผลคะแนน TOEFL ITP ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 450 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาเอก

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป โดยได้คะแนนใน Section ที่ 2 และ 3 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท – ปริญญาเอก

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 337 คะแนนขึ้นไป (เทียบเคียงจากเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ A2)

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท

 • หากมีคะแนน TOEFL ITP 450 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 • หากมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

ปริญญาเอก

 • หากมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาโท (ภาคปกติ)

 • 500-549 คะแนน: มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์
 • 550 คะแนนขึ้นไป: มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์ และไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม

ปริญญาเอก

โดยทั่วไป หลักสูตรปกติใช้คะแนน TOEFL ITP 500 คะแนน และหลักสูตรนานาชาติใช้คะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 • หลักสูตรปกติ: ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป
 • หลักสูตรนานาชาติ: ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป (ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม) หากได้คะแนนระหว่าง 530-549 คะแนน จะต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป

7. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ปริญญาโท

โดยทั่วไป ใช้คะแนน TOEFL ITP 575 คะแนน

คณะบริหารธุรกิจ (MBA)

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป

Master of Management in Organization Development (MMOD)

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 575 คะแนนขึ้นไป

Master of Science in Information Technology and Management (M.S.ITM)

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 575 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาเอก

โดยทั่วไป ใช้คะแนน TOEFL ITP ตั้งแต่ 550, 575 จนถึง 620 คะแนน แตกต่างไปตามสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก): ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 513 คะแนนขึ้นไป
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (ระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษา): ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 453 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาเอก

 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคติชนวิทยา: ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 470 คะแนนขึ้นไป (Update จากระเบียบการณ์ล่าสุด ฉบับปี 2559)

ปริญญาเอก

ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 400 คะแนนขึ้นไป (Update จากระเบียบการณ์ล่าสุด ฉบับปี 2562)

CONTACT US!