เรียน ป.โท-ป.เอก ในไทย ต้องใช้ TOEFL ITP กี่คะแนน

เรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ในไทย ต้องใช้ TOEFL ITP กี่คะแนน?

สำหรับใครกำลังวางแผน เรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ในไทย ก็คงหนีไม่พ้นการเตรียมคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการศึกษาระดับสูง ซึ่งในปัจจุบันก็มีการสอบหลายประเภทให้เลือก วันนี้ XChange ขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ TOEFL ITP อีกหนึ่งทางเลือกของการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนไทยทำไมคน เรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ในไทย ถึงควรสอบ TOEFL ITP?

TOEFL ITP ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ป.โท-ป.เอก ในประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

 • ค่าสอบไม่แพง (1,500-2,000 บ.) เมื่อเทียบกับการสอบชนิดอื่น เช่น IELTS (6,900 บ.)
 • ทดสอบเพียง 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน
 • ข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับกว้างขวาง
 • สามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ยื่นสมัครงานได้
 • ผลสอบมีอายุนานถึง 2 ปี
เกณฑ์คะแนน TOEFL ITP เรียนต่อ ป.โท-เอก ในไทย

เกณฑ์คะแนน TOEFL ITP เรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ในไทย แต่ละมหาวิทยาลัย

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

 • 450 คะแนนขึ้นไป: ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม
 • 425 – 449 คะแนน: ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชาและสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ TOEFL ITP ใหม่ให้ได้ 450 คะแนนก่อนเรียนจบ
 • 400 – 424 คะแนน: ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชาและสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ TOEFL ITP ใหม่ให้ได้ 450 คะแนนก่อนเรียนจบ

ปริญญาเอก

 • 525 คะแนนขึ้นไป: เรียนได้เลย ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม
 • 500 – 524 คะแนน: ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชาและสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ TOEFL ITP ใหม่ให้ได้ 525 คะแนนก่อนเรียนจบ
 • 450 – 499 คะแนน: ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชาและสอบให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา หรือสอบ TOEFL ITP ใหม่ให้ได้ 525 คะแนนก่อนเรียนจบ

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • 550 คะแนนขึ้นไป: เรียนได้เลย ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม
คณะวิทยาศาสตร์
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป
 • หากมีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูง จะรับพิจารณาคะแนน TOEFL ITP ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • ส่งผลคะแนน TOEFL ITP เพื่อประกอบการพิจารณา (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
คณะนิติศาสตร์
 • ส่งผลคะแนน TOEFL ITP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)

ปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป
 • หากมีความโดดเด่นด้านวิชาการ มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูง จะรับพิจารณาคะแนน TOEFL ITP ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป โดยได้คะแนนใน Section ที่ 2 และ 3 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
 • ผลคะแนน TOEFL ITP ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 450 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาเอก

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป โดยได้คะแนนใน Section ที่ 2 และ 3 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท – ปริญญาเอก

 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 337 คะแนนขึ้นไป (เทียบเคียงจากเกณฑ์ CEFR ไม่ต่ำกว่าระดับ A2)

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท

 • หากมีคะแนน TOEFL ITP 450 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • หากมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

ปริญญาเอก

 • หากมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาโท (ภาคปกติ)

 • 500-549 คะแนน: มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์
 • 550 คะแนนขึ้นไป: มีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ์ และไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม

ปริญญาเอก

โดยทั่วไป หลักสูตรปกติใช้คะแนน TOEFL ITP 500 คะแนน และหลักสูตรนานาชาติใช้คะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรปกติ: ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป
 • หลักสูตรนานาชาติ: ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป (ไม่ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม) หากได้คะแนนระหว่าง 530-549 คะแนน จะต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม
คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป

7. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ปริญญาโท

โดยทั่วไป ใช้คะแนน TOEFL ITP 575 คะแนน

คณะบริหารธุรกิจ (MBA)
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 550 คะแนนขึ้นไป
Master of Management in Organization Development (MMOD)
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 575 คะแนนขึ้นไป
Master of Science in Information Technology and Management (M.S.ITM)
 • ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 575 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาเอก

โดยทั่วไป ใช้คะแนน TOEFL ITP ตั้งแต่ 550, 575 จนถึง 620 คะแนน แตกต่างไปตามสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก): ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 513 คะแนนขึ้นไป
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (ระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษา): ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 453 คะแนนขึ้นไป

ปริญญาเอก

 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคติชนวิทยา: ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป

– อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 470 คะแนนขึ้นไป (Update จากระเบียบการณ์ล่าสุด ฉบับปี 2559)

ปริญญาเอก

ต้องมีคะแนน TOEFL ITP 400 คะแนนขึ้นไป (Update จากระเบียบการณ์ล่าสุด ฉบับปี 2562)


คอร์สเรียน TOEFL ITP แนะนำ! สำหรับ เรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ในไทย

คอร์สเรียน TOEFL ITP เรียนต่อ ป.โท-เอก ในไทย

30 ชั่วโมงพร้อมสอบ กับคอร์ส TOEFL ITP Intensive สูตรเร่งรัด เข้มข้น
เนื้อหาครบทุกทักษะ จาก XChange English คอร์สเดียวครบ พร้อมสอบทันที!

 • หลักสูตรเข้มข้น 30 ชม.
 • เจาะลึก Grammar หลักไวยากรณ์ออกสอบบ่อย
 • ฝึกสกิล Listening และ Reading จากแนวข้อสอบจริง
 • ทวนซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง นาน 3 เดือน
 • เลือกเรียน Online ได้ “ทุกที่ทุกเวลา” บนคอมพิวเตอร์ / Tablet / Smartphone

สุดคุ้ม ลดพิเศษสำหรับคนที่เห็นโปรโมชันนี้บน Website

เหลือเพียง 4,900.- เท่านั้น! (จากปกติ 5,900 บาท)

CONTACT US!