TOEFL

TOEFL XCHANGE

ติวสอบโทเฟลออนไลน์แบบเข้มข้น! กับทีมกูรู TOEFL ตัวจริง ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL จาก ETS ปูพื้นฐานทุกทักษะ กล้ารับรองผล!

TOEFL คืออะไร ?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับสากล ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดในโลก

เป็นการสอบสำหรับผู้ที่มีแผนเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าสมัคร สำหรับการรับเข้าเรียนและการให้ทุนการศึกษา 

ทำไมคนส่วนใหญ่จึงเลือกสอบ TOEFL?

เนื่องจาก TOEFL เป็นข้อสอบที่ออกแบบโดย ETS (Education Testing Service) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล การสอบ TOEFL เพียง 1 ครั้ง จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและครอบคลุมมากกว่าการสอบชนิดอื่นๆ เช่น

 • เปิดประตูโอกาสทั่วโลก ผลคะแนนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษากว่า 9,000 แห่งใน 130 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ
 • คะแนนสอบ TOEFL สามารถใช้ยื่นแทนผลคะแนน IELTS, CU-TEP และ TU-GET ในการสอบเข้าคณะแพทย์, มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบโควต้า
 • ช่วยยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • บ่งชี้ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง หรือระดับการใช้งานกับเจ้าของภาษา
 • ผลสอบมีอายุ 2 ปี สามารถเก็บไว้ยื่นคะแนนได้หลายครั้ง

ในปัจจุบัน มีการสอบ TOEFL ให้เลือก 2 แบบ
ได้แก่ TOEFL iBT และ TOEFL ITP

โดยผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ตามจุดประสงค์ของการยื่นคะแนน หรือทักษะที่ต้องการทดสอบ

รูปแบบข้อสอบ TOEFL ในปัจจุบัน

1. TOEFL iBT (Internet-based Test)

เป็นแบบทดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เน้นทดสอบเนื้อหาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ประกอบด้วยแบบทดสอบทั้งส่วนที่เป็นอัตนัยและปรนัย คะแนนเต็มอยู่ที่ 120 คะแนน

TOEFL iBT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

 • สมัครเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท- เอก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน เป็นต้น
 • สมัครทำ Visa บางประเภท
 • ใช้เป็นเอกสารประกอบการเข้าเรียน-จบการศึกษาในมหาวิทยาลัย (บางหลักสูตร)
 • ขอใบประกอบวิชาชีพ (บางวิชาชีพ)
 • วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

2. TOEFL ITP (Institutional Testing Program)

ข้อสอบปรนัย วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยทดสอบ 3 ทักษะ (ฟัง-ไวยากรณ์-อ่าน) คะแนนเต็ม 677 คะแนน

TOEFL ITP ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง?

 • สมัครเรียนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท-เอก (ในประเทศ)
 • สมัครเรียนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (ในประเทศ) เช่น MUIC
 • สอบตรงคณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยชั้นนำ)
 • ใช้วัดผลก่อนเข้าเรียนและก่อนจบการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • ยื่นขอทุนในระดับอุดมศึกษา

TOEFL iBT และ ITP ต่างกันอย่างไร ?

เปรียบเทียบ
ข้อแตกต่าง

 • รูปแบบข้อสอบ
 • การวัดทักษะ
 • เนื้อหา
 • ข้อสอบจำนวน
 • คะแนนเต็ม
 • เวลา
 • การสมัครสอบ
 • ค่าสมัคร

รูปแบบการสอบ
TOEFL iBT

 • เขียนตอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • 4 ทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ/บทบรรยายและบทสนทนา
 • 64-85 ข้อ
 • 120 คะแนน (30 คะแนน/ทักษะ)
 • 3 ชั่วโมง
 • สมัครผ่านทางออนไลน์ที่ http://www.ets.org
 • 215$ (ประมาณ 6,700 บาท*)

รูปแบบการสอบ
TOEFL ITP

 • เลือกตอบผ่านกระดาษคำตอบ
 • 3 ทักษะ (ฟัง-ไวยากรณ์-อ่าน)
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 • 140 ข้อ
 • 677 คะแนน
 • 2 ชั่วโมง
 • สมัครผ่านศูนย์สอบในประเทศไทย
 • 1,800 บาท*

เนื้อหาข้อสอบ TOEFL

1. TOEFL iBT

ข้อสอบ TOEFL iBT ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ การอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 120 คะแนน

การวัดทักษะ

จำนวนข้อ

คะแนนดิบ/ข้อ

คะแนนแปลง

การอ่าน

36-70 ข้อ

1-4

0-30

การฟัง

34-51 ข้อ

1-2

0-30

การพูด

6 ข้อ

1-4

0-30

การเขียน

2 ข้อ

1-5

0-30

รวมคะแนน

120

2. TOEFL ITP

TOEFL ITP ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ข้อสอบการฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 667 คะแนน

เนื้อหา

จำนวนข้อ

เวลา(นาที)

คะแนน

Listening comprehension

50

35

31-68

Structure & written expression

40

25

31-68

Reading comprehension

50

55

31-67

รวมทั้งหมด

140

115

310-667

การคำนวณคะแนนสอบ

1. TOEFL iBT

TOEFL iBT มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน โดยคะแนนดิบที่ได้จากแต่ละพาร์ทจะถูกนำมาแปลงค่า เป็นพาร์ทละ 30 คะแนน

การวัดทักษะ

เนื้อหา

เวลา

จำนวนข้อ

คะแนน

การอ่าน

ตอบคำถามจากเรื่องอ่าน

 • ความยาวประมาณ 700 คำ/เรื่อง

 • 3-4 Passages (ข้อความเรื่องอ่าน) เรื่องละ 10 คำถาม

54-72 นาที

30-40 ข้อ

0-30

การฟัง

ตอบคำถามจากการฟังบทสนทนา และการบรรยายในห้องเรียน

1. การบรรยายในห้องเรียน

 • 3-4 Lectures ความยาวประมาณ 3-5 นาที/เรื่อง

 • ตอบคำถามเรื่องละ 6 ข้อ

2. บทสนทนา

 • 2-3 Conversations ความยาว 3 นาที/เรื่อง

 • ตอบคำถามเรื่องละ 5 ข้อ


41-57 นาที

28-38 ข้อ

0-30

พัก 10 นาที

การพูด

พูดตอบ 4 ข้อ เวลาเตรียมตัว 15-30 วินาที เวลาตอบ 45-60 วินาที

1. Independent task 1
อ่านข้อความ + ฟังบทสนทนา แล้วพูดตอบ

2. Integrated task 2
อ่านข้อความ + ฟังบทสนทนา แล้วพูดตอบ

3. Integrated task 3
ฟังบรรยายในห้องเรียน แล้วพูดตอบ

4. Integrated task 4
ฟังบรรยายในห้องเรียน แล้วพูดตอบ

17 นาที

4 ข้อ

0-30

การเขียน

เขียนตอบ 2 ข้อ

1. Integrated task (20 นาที)

 • อ่านบทความ + ฟังบรรยายสั้นๆ แล้วเขียนตอบสิ่งที่อ่านและฟังมา

 • ความยาว 150-225 คำ

2. Independent task (30 นาที)

 • เขียนตอบภายใต้หัวข้อที่กำหนด โดยใช้ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว 

 • ความยาวขั้นต่ำ 300 คำ

50 นาที

2 ข้อ

0-30

คะแนนรวม

0-120 คะแนน

2. TOEFL ITP

สำหรับผู้ที่ฝึกทำข้อสอบ TOEFL ITP เมื่อแปลงคะแนนแต่ละ Section ตามตารางเทียบด้านล่างแล้ว นำคะแนนรวม 3 Section ที่ได้มาคูณด้วย 10 แล้วหารด้วย 3 ดังนี้

คะแนนดิบSection 1
Listening comprehension
Section 2
Structure & written expression
Section 3
Reading comprehension
48-5064-6865-67
45-4761-6361-63
42-4458-6058-60
39-4155-5756-58
36-3853-5563-6854-56
33-3551-5359-6153-54
30-32*50-51*56-58*51-52*
27-2948-4953-5549-51
24-2647-4850-5248-49
21-2345-4648-4945-47
18-2043-4445-4743-45
15-1741-4242-4439-42
12-1437-4039-4232-37
9-1133-3534-3831
6-831-323131
0-5313131
*คะแนนที่ใช้เทียบในตัวอย่าง

ตัวอย่าง หากตอบถูก section ละ 30 ข้อ
เมื่อแปลงคะแนนแล้ว
Section 1 จะได้ 50 คะแนน
Section 2 จะได้ 56 คะแนน
Section 3 จะได้ 51 คะแนน
จากนั้น นำคะแนนรวมที่แปลงแล้วทั้งสาม Section ไปคูณด้วย 10 และหารด้วย 3
[ (50+56+51) x 10] /3 = 523.33 = 523

ควรสอบ TOEFL ได้กี่คะแนน?

1. TOEFL iBT

คะแนน TOEFL iBT มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการจะอยู่ที่ 80 คะแนนขึ้นไป หากเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือกลุ่ม IVY LEAGUE ของสหรัฐอเมริกา เกณฑ์ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 100 คะแนน

2. TOEFL ITP

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการใช้คะแนน TOEFL ITP ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ขั้นต่ำ 400 คะแนน

 • มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นต่ำ 450 คะแนน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Section 2 และ 3 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 45 คะแนนต่อ section)

ขั้นต่ำ 451 คะแนน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขั้นต่ำ 500 คะแนน

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ขั้นต่ำ 550 คะแนน

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หากสนใจใช้คะแนน TOEFL ITP ในการสมัครเรียนปริญญาโท-เอในไทย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

รวมคลิปติว TOEFL

เคล็ดไม่ลับ! รวมเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL

ทำความรู้จักข้อสอบ TOEFL iBT แบบละเอียด พร้อมทริคเด็ด ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ทำความรู้จักโครงสร้างข้อสอบ TOEFL iTP พร้อมเทคนิคการเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้อง

How To พูดอังกฤษคล่องใน 5 วัน​ เผยเคล็ดลับพัฒนาทักษะ Speaking พื้นฐานสำคัญในการสอบ TOEFL

OUR TUTORS
ทีมผู้สอนประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ผ่านการอบรมหลักสูตร TOEFL และ TOEIC จาก ETS

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

ขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ TOEFL BEGINS ที่เหมาะสำหรับผู้เรียน-บุคคลธรรมดา ที่สนใจสอบ TOEFL แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยจะเป็นการเตรียมพร้อมสอบในระดับพื้นฐาน ครบจบทุกทักษะ

XChange English มีทีมติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมจาก ETS (องค์กรที่ออกข้อสอบ TOEFL) ที่คิดค้นหลักสูตรเข้มข้น ทันสมัย และเทคนิคมากมายที่ช่วยแก้ปัญหาการสอบของคนไทยโดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษา ก็กล้าการันตีผลลัพธ์

เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเมื่อมีข้อสงสัย

ขอแนะนำแพ็กเกจ TOEFL ADVANCED หรือ คอร์ส TOEFL ITP Intensive ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการสอบ TOEFL ITP อย่างครบถ้วน หรือหากผู้เรียนต้องการปูพื้นฐาน ตลอดจนเสริมทักษะขั้นสูงสุด ขอแนะนำเป็นแพ็กเกจ TOEFL TOTAL โดยสามารถเรียน TOEFL ได้ทุกคอร์ส พร้อมจบทั้งต่อนอกและภายในประเทศ

ทุกคอร์ส TOEFL ของ XChange English เปิดสอนแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกสบายของผู้เรียน ที่สามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองทุกที่ ทุกเวลา และสามารถถามคำถามวิชาการได้โดยตรงผ่าน Line: @CoachDee เสมือนมีติวเตอร์และทีมโค้ชดูแลตลอดอายุคอร์ส

มีจำหน่ายเป็น SET หนังสือคำศัพท์ หนังสือรวมคำศัพท์ TOEFL 1001 คำ ที่รวบรวมคำศัพท์ออกสอบบ่อยที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง หรือสอบถามรายละเอียดหนังสือเล่มอื่นๆ ได้ที่ 02-736-3626 หรือ m.me/XChangeEnglish

เลือกเรียนคอร์ส TOEFL ได้ทั้งหมด 2 ช่องทางคือ

1. เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์, มือถือ, Tablet ได้ทุกระบบปฏิบัติการ ผ่านระบบ SELF U 2. เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ

CONTACT US!