ทำไมต้องสอบ TOEIC - XChange English

ทำไมต้องสอบ TOEIC?

TOEIC คือ การสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะด้านการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน-ธุรกิจ ผลการทดสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง

ทำไมต้อง TOEIC?

TOEIC เป็นข้อสอบที่มีผู้เข้าสอบเกือบห้าล้านคนต่อปี และเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรหลายแห่ง เป็นเครื่องวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นกลาง
TOEIC จะทำให้ผู้เข้าสอบสามารถ
• บ่งชี้ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนในปัจจุบัน
• ตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้านภาษาได้อย่างมีระบบ
• เพิ่มความสามารถด้านการสื่อสาร และความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน
• เสริมคุณสมบัติเพื่อตำแหน่งงานใหม่ หรือการเลื่อนขั้นในองค์กร
• กระตุ้นให้หัวหน้างานมีส่วนร่วม ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของพนักงาน

ใครควรสอบ TOEIC?

• นักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อขอทุนการศึกษาต่างประเทศ
• นักศึกษาที่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อยื่นจบการศึกษา
• นักศึกษาหรือบุคคลทั่ัวไปที่เตรียมหางาน
• พนักงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เช่น โรงแรม ธุรกิจการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว โรงพยาบาล
• ผู้ทำงานด้านการบริหาร การขายที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการปรับฐานเงินเดือน

CONTACT US!