ทำไมต้องสอบ TOEFL - XChange English

ทำไมต้องสอบ TOEFL?

TOEFL คืออะไร ?

TOEFL : Test of English as a Foreign Language

TOEFL คือการทดสอบภาษาอังกฤษทีได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดในโลก วัดความสามารถทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์การศึกษาต่อ หรือทำงานในต่างประเทศ

ทำไมต้อง TOEFL?

 • ยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษทุกทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 • บ่งชี้ความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงสู่การใช้งานกับเจ้าของภาษา
 • เปิดประตูโอกาสทั่วโลก สถานศึกษากว่า 9,000 แห่งใน 130 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ
 • คะแนนสอบ TOEFL สามารถใช้ยื่นแทนผลคะแนน IELTS, CU-TEP และ TU-GET ในการสอบเข้าคณะแพทย์หลักสูตรนานาชาติ

ใครควรสอบ TOEFL?

 • นักเรียนที่วางแผนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ผู้ที่เตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ผู้ที่เตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
 • นักเรียนหลักสูตรนานาชาติที่ต้องใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและจบการศึกษา
 • ผู้ที่ต้องการวัดความสามารถภาษาอังกฤษของตนเอง
 • บุคคลทั่วไปยื่นขอ VISA (บางประเภท)

สอบอะไรบ้าง?

 • Reading
 • Listening
 • Speaking
 • Writing

รูปแบบข้อสอบ TOEFL ในปัจจุบัน

1.TOEFL iBT (Internet-based Test)

 • คะแนนเต็ม 120 คะแนน
 • สอบผ่านคอมพิวเตอร์ สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.ets.org/ หรือศูนย์สอบ
 • สอบ 4 ทักษะ คือ Reading, Listening, Speaking, Writing (พาร์ทละ 30 คะแนน)

**   นิยมสอบมากที่สุดในปัจจุบัน ใช้ยื่นคะแนนสมัครทุนการศึกษาหรือเข้าเรียนได้เกือบทุกประเทศทั่วโลก

2.TOEFL ITP (Institutional Testing Program)

 • คะแนนเต็ม 677 คะแนน
 • สอบด้วยกระดาษ สถาบันหรือศูนย์สอบจัดสอบ
 • สอบ 3 ทักษะ คือ Listening Comprehension, Structure and Written Expression, Reading Comprehension

CONTACT US!