คณะผู้สอน หลักสูตร Unlimited Learning for University

รายวิชาผู้สอนคุณวุฒิ/ประสบการณ์สอน
English for University 1 & 2,
Exit Exam
ครูพี่อิม วรินทร์พรรณ์– ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ทั้ง IELTS, TOEFL, TOEIC, SAT, IGCSE และภาษาอังกฤษธุรกิจ
– ผ่านหลักสูตรอบรมการผลิตข่าวภาษาอังกฤษ จากสำนักข่าว BBC World News ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
Exit Examครูพี่อ๊อบ อิทธิ– ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประสบการณ์ด้านการแปลและสอนภาษาอังกฤษกว่า 10 ปีคะแนน TOEIC เต็ม 990/990
STATS for University,
Calculus for University
ครูพี่เฮง
ทรงพล
– ปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ University of Wisconsin-Milwaukee, USA
– ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม สาขาคณิตศาสตร์ University of Wisconsin-Milwaukee, USA ปี 2017, 2018
– รางวัลศักยภาพการวิจัยโดดเด่น University of Wisconsin-Milwaukee, USA ปี 2018
– รางวัล Summer Research Excellence Award, University of Wisconsin-Milwaukee, USA ปี 2017
– รางวัล Chancellor’s award and Excellent Research award, University of Wisconsin-Milwaukee, USA ปี 2015, 2018
General Chemistryครูพี่หวาน ดร. ปวิตราภรณ์– ปริญญาเอก สาขาวิชาความเป็นพิษด้านนาโนสิ่งแวดล้อม Heriot-Watt University ประเทศสกอตแลนด์
– ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาและเคมีเวชภัณฑ์ The University of Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์
– ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รางวัล Best Presentation in Heriot-Watt University Conference ปี 2016
General Chemistryครูพี่บี ดร. อนิวัฒน์– ปริญญาเอก สาขาเคมีอนินทรีย์ University of Oxford ประเทศอังกฤษ
– ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมีเพื่อความยั่งยืน Newcastle University ประเทศอังกฤษ
– ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
General Biologyครูพี่ชล ดร. ชลกรานต์– ปริญญาเอก ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ปริญญาโท ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– อาจารย์พิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และติวสอบ O-NET โรงเรียนเรียนชั้นนำ
– นักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
General Physicsครูพี่ไตเติ้ล
กันต์ภท
– กำลังศึกษาปริญญาโท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– นักวิจัยแลกเปลี่ยน สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา Linköping University ประเทศสวีเดน
– นักวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ Aoyama Gakuin  University ประเทศญี่ปุ่น
– เข้าร่วมแข่งขัน 10th Asian Physics Olympics 2009
Principles of Microeconomics Iครูพี่โจ้
สถิตย์​
– ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการพัฒนา University of Applied Science Berlin ประเทศเยอรมณี
– ปริญญาโท สาขาวิชายุโรปศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thai for Communication and Critical Thinkingครูพี่หมอโอ๋
ดรัณ
– ปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อาจารย์พิเศษติววิชาภาษาไทย-สังคม โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศกว่า 50 โรงเรียน และโครงการติว Sahapat Admission ครั้งที่ 19
– อาจารย์พิเศษในโครงการ ติวฟรี.com ของรัฐบาลจัดติวเข้มทุกวิชา เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ
English for Communication, Writing and Technical Englishครูพี่หวาย ธฤตสรณ์วิทยากรพิเศษ โครงการติวระดับประเทศ Sahapat Admission ครั้งที่ 21 และ Ichitan Road to University รวมถึงโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ