จุดเปลี่ยนการอบรมสำหรับองค์กรและสถาบันการศึกษา
XChange สำหรับองค์กรของท่าน

• หลักสูตรครอบคลุมทุกความต้องการ
• มี Application ช่วยในการเรียนรู้
• Customer Care ที่ประเมินผลผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล

หลักสูตรสำหรับองค์กรของท่าน

– หลักสูตร TOEIC เพื่อพัฒนาบุคลากร
-หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

      – เพื่อการสื่อสาร (Business Communication)
      – เพื่อการเขียน (Business Writing)
-หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
-หลักสูตรปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น
-หลักสูตรการพูดและการออกเสียง
-English Camp

X