BUSINESS ENGLISH

ราคา 5,500.- 

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
สำหรับคนทำงานออฟฟิศ ธุรกิจ ต้องรู้

จำนวนชั่วโมง  55 ชม.

อายุคอร์ส  3 เดือน

X