BUSINESS MEETING : TELEPHONING

ราคา 1,500.- 

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ
และติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อการสื่อสารในองค์กร

จำนวนชั่วโมง  15 ชม.

อายุคอร์ส  1 เดือน

X